โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึกเทคนิควิธีการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง”

2015 12 3 pic วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนด จัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึกเทคนิควิธีการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ที่เป็นคณะผู้บริหาร อปท. และผู้ปฏิบัติงานพัสดุทุกคน ได้เข้าใจในระเบียบของการบริหารงานพัสดุต้องมี การจัดทาสัญญาอย่างรัดกุม ตรงกับกฎหมาย และระเบียบพัสดุทุกฉบับทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ถี่ถ้วน รู้เทคนิค วิธีการปฏิบัติในการบริหารสัญญาและหลักประกันสัญญาให้มีประสิทธิภาพ