การบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2015 12 6 irbm วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการวิเคราะห์ค้นหาความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งที่ต้องแกไขและยกระดับการพัฒนา และนำเอาความท้าทาย ดังกล่าวมาออกแบบการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นใหบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้