หลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการจัดสวัสดิการสังคม

2w8oy3ly 1600 4201 หลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการจัดสวัสดิการสังคม