โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ELAAS) ด้านระบบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

Xlarge โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ELAAS) ด้านระบบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย