โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ELAAS) ด้านระบบข้อมูลรายรับ-ระบบข้อมูลรายจ่าย”

Elaas2014 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ELAAS) ด้านระบบข้อมูลรายรับ-ระบบข้อมูลรายจ่าย”eLAAS 2557